test

test

DİKKAT OKU!

SUATHOCAONLINE – SMMM SGS 2023-2 – TÜRKİYE GENELİ  – ONLINE DENEME SINAVI 4

Deneme sınavı 100 sorudan oluşmaktadır. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

Süre 150 dk olup sayaç 2.30 saatten geriye doğru saymaktadır.

Süre bittikten sonra saat 17:00’den sonra videolu doğru cevaplarıyla birlikte SINAV SONUÇLARI – CEVAP ANAHTARI başlığının altında “TÜRKİYE GENELİ  – ONLINE DENEME SINAVI 4” olarak eklenir. CEVAP Anahtarı olarak soruların altında bulunan sayı kutucuklarına bakabilirsiniz. Buradaki renkler; YEŞİL: DOĞRU , KIRMIZI : YANLIŞ ,  BEYAZ: BOŞ demektir.

İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Sonraki soru, önceki soru diyerek sırayla ilerleyebilir veya soruların altında bulunan sayı kutucuklarına tıklayarak sorular arasında geçiş yapabilirsiniz.

TESTİNİZİ BİTİRMEDEN BİTİR BUTONUNA BASMAYINIZ!!

SINAV SÜRESİNCE SAYFAYI KESİNLİKLE YENİLEMEYİNİZ. 

Hazır olduğunuzda aşağıdaki BAŞLA butonuna tıklayarak başlayabilirsiniz

SÜRE : 150 DK

BAŞARILAR DİLERİZ

BAŞLA
Soru 1 / 100
Önceki Soru Sonraki Soru

1. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini temel alan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Önceki Soru Sonraki Soru

2. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

İşletmenin deposunda bulunan ve değeri 100.000 TL olan ticari malların 40.000 TL’lik kısmının %60 oranında değer düşüklüğüne uğradığı tespit edilmiş ve aynı oranda karşılık ayrılmıştır. Bu işleme ilişkin günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Önceki Soru Sonraki Soru

3. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayıran işletme, 1 Eylül 2022 tarihinde 1.200.000 TL’ye bir binek otomobil satın almıştır. Otomobilin yararlı ömrü 5 yıldır. Buna göre, işletmenin 31 Aralık 2023 tarihli bilançosunda bu otomobil ile ilgili birikmiş amortisman tutarı kaç TL’dir?

Önceki Soru Sonraki Soru

4. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

İşletme aktifleri içerisinde yer alan maliyet bedeli 250.000 ₺, Birikmiş Amortismanlar toplamı 200.000 ₺ olan bir makine yenileme amacıyla 120.000 ₺ bedelle çek karşılığında satılmıştır. Buna göre, satış işlemine ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

Önceki Soru Sonraki Soru

5. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

İşletme, nominal değeri 50 TL ve birim alış fiyatı 40 TL olan hisse senetlerinin 2.000 adedini birim fiyatı 60 TL’den satmıştır. Bu işlem ile ilgili doğru kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

Önceki Soru Sonraki Soru

6. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Bir anonim şirket, sermayesini 1.000.000 ₺ artırmaya karar vermiştir. Bu amaçla ihraç ettiği hisse senetlerini %25 primli 1.250.000 ₺’ye satmıştır. Satış bedeli işletmenin bankadaki hesabına kaydedilmiştir. Buna göre, hisse senedi satışına ilişkin yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

Önceki Soru Sonraki Soru

7. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Aralıklı envanter yöntemini kullanan bir işletmenin dönem başı ticari mal mevcudu 100.000 ₺, dönem sonu ticari mal mevcudu ise 50.000 ₺’dir. İşletme dönem içinde 40.000 ₺ tutarında ticari mal satın almış ve 10.000 ₺ tutarında alım giderine katlanmıştır. İşletmenin elde ettiği iskontoların toplam tutarı ise 15.000 ₺’dir. Satılan ticari mallar maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

Önceki Soru Sonraki Soru

8. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Kasa hesabının borç toplamı 900.000 TL, alacak toplamı 750.000 TL iken, kasa fiilen sayılmış ve kasada 100.000 TL olduğu tespit edilmiştir. Buna göre yapılan tespitle ilgili olarak yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Önceki Soru Sonraki Soru

9. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

ABC işletmesinin öz sermayesi 2022 yılı başında 200.000 ₺, sonunda ise 500.000 ₺ olarak hesaplanmıştır. İşletme sahibi, 2022 yılı içinde sermayeye 40.000 ₺ ekleme yapmış, 10.000 ₺ de çekmiştir. Buna göre, işletmenin 2022 yılı ticari kâr veya zararı kaç ₺’dir?

Önceki Soru Sonraki Soru

10. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

İşletme, sattığı malların kapları ile ilgili olarak müşterisinden aldığı depozito bedelinden 10.000 ₺’sini kapların bir kısmının hasarı nedeniyle düştükten sonra kalan 20.000 ₺’yi iade etmiştir. (Kaplar için ayrılan amortisman ihmal edilmiştir) Buna göre, doğru kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

Önceki Soru Sonraki Soru

11. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

İşletme, geçen yıl 60.000 TL karşılık ayırdığı alıcılardan olan 100.000 TL’lik şüpheli ticari alacağının 75.000 TL’sini cari dönemde nakden tahsil etmiştir. Bu işleme ilişkin günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

Önceki Soru Sonraki Soru

12. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Finansal AŞ’nin döneme ilişkin bazı bilgileri aşağıda verilmiştir:

Buna göre, şirketin döneme ilişkin 1. Tertip Yedek Akçe ve 1. Temettü tutarı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

Önceki Soru Sonraki Soru

13. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Derse Gelenler A.Ş., pazarlama bölümü için satın aldığı binanın su ve elektrik tesisatını yaptırmıştır. Bu harcama için X Şirketi’ne peşin olarak 300.000 TL + % 10 KDV’lik ödemeyi nakden yapmıştır. Bu işleme ilişkin günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

Önceki Soru Sonraki Soru

14. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Dosta Gider A.Ş.’nin Gelecek Aylara Ait Giderler hesabında kayıtlı olan kırtasiye malzemesinin 10.000 TL’lik kısmının içinde bulunulan dönemde kullanıldığı belirlenmiştir. Bu işlem ile ilgili doğru kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

Önceki Soru Sonraki Soru

15. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Hesapların işleyişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Önceki Soru Sonraki Soru

16. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

İşletmenin doğalgaz aboneliği için verdiği güvence bedeli aşağıdaki hesapların hangisinde izlenmelidir?

Önceki Soru Sonraki Soru

17. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Statü Yedekleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Önceki Soru Sonraki Soru

18. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Stoklarını Sürekli Envanter yöntemine göre takip eden bir işletmenin, ticari mal satışı sonrası yapacağı maliyet kayıtlarında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?

Önceki Soru Sonraki Soru

19. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Ankara’da faaliyet gösteren bir işletme Samsun’daki fuardan %18 KDV dâhil 236.000 bedelle bir makine satın almış ve finansmanını bankadan aldığı kredi ile sağlamıştır. Makinenin firmaya getirilmesi için 24.000 ödenmiş ve kurulum ile test üretimleri için ayrıca 6.000 maliyete katlanılarak makine Aralık ayının başında kullanıma hazır  hale getirilmiştir. Bu süreçte işletme adına bankadaki kredi için 2.000 faiz tahakkuk etmiştir.

Yukarıdaki veriler ışığında Türkiye Muhasebe Standartlarına göre makinenin aktifleştirileceği tutar kaç ’dir?

Önceki Soru Sonraki Soru

20. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

İşletme içi yaratılan bir maddi olmayan duran varlığın muhasebeleştirilebilmesi için gerekli kriterleri sağlayıp sağlamadığının değerlendirilmesinde, işletme ilgili varlığın oluşumunu iki safhaya ayırır: 

(a) Araştırma safhası ve (b) Geliştirme safhası.

Aşağıdakilerden hangisi TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardına göre bir geliştirme faaliyetidir?

Önceki Soru Sonraki Soru

21. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre, aşağıdakilerden hangisi finansal durum tablosunun kaynaklar bölümünde yer almaz?

Önceki Soru Sonraki Soru

22. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre, raporlama yapan C İşletmesinin sahibi olduğu dokuma makinesinin maliyet bedeli 150.000 , vergi düzenlemelerine uygun olarak hesaplanmış birikmiş amortismanı 90.000 ’dir.

Makinenin muhasebe standartlarına göre belirlenmiş defter değeri 100.000 olduğuna göre TMS 12 Gelir Vergileri standardı açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (Vergi oranı %20)

Önceki Soru Sonraki Soru

23. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Muhasebe standartlarına göre raporlama yapan Y Şirketi deposunu boşaltmış ve kira geliri elde etmek amacıyla kiralamaya karar vermiştir. Söz konusu deponun ölçümünde gerçeğe uygun değer yönteminin uygulanması kararlaştırılmıştır. 

Depoya ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Maliyet bedeli                        400.000
Birikmiş amortisman          150.000
Gerçeğe uygun değer           350.000

TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardına göre, deponun yatırım amaçlı gayrimenkul sınıfına transferine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Önceki Soru Sonraki Soru

24. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Sandalye ticareti ile uğraşan A Şirketi 31.12.2020 tarihi itibarıyla 100.000 tutarındaki sandalye stokunun net gerçekleşebilir değerini 90.000 olarak belirlemiş ve dönem sonu itibarıyla 10.000 stok değer düşüklüğü karşılığı ayırmıştır. Sandalyeler ertesi dönem, henüz finansal tablolar yönetim kurulu tarafından onaylanmadan önce 93.000 ’ye satılmıştır. 

Karşılık tutarının düzeltilmesine ilişkin olarak TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar standardına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Önceki Soru Sonraki Soru

25. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Muhasebe bilgi sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Önceki Soru Sonraki Soru

26. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Aşağıdaki oluşumlardan hangisi Avrupa Birliği’ndeki açık şirketlerin hazırlayacakları finansal tablolar konusunda etkin rol almaktadır?

Önceki Soru Sonraki Soru

27. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Bir üretim işletmesi, ilk giren ilk çıkar (FİFO) yöntemi ile evre maliyet sistemini kullanmaktadır. İlgili döneme ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Dönemde üretimi tamamlanan bir birim mamulün direkt  ilk madde ve malzeme maliyeti 20 ₺ ise, bu dönemde  üretime yüklenen toplam direkt ilk madde ve malzeme  maliyeti kaç ₺’dir?

Önceki Soru Sonraki Soru

28. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

I.   Doğrudan dağıtım yönteminde, hizmet üretim gider yerleri birbirine doğrudan dağıtım yapar.

II.  Kademeli dağıtım yönteminde, hizmet üretim gider yerleri arasındaki ilişki dikkate alınmaz.

III. İkinci dağıtımda, hizmet ve yardımcı üretim gider yerlerindeki endirekt maliyetler esas üretim gider yerlerine dağıtılır.

IV. Üçüncü dağıtımda, esas üretim gider yerlerindeki endirekt maliyetler uygun yükleme oranlarıyla mamullere yüklenir.

Buna göre, genel üretim giderlerinin dağıtımı ile ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 

Önceki Soru Sonraki Soru

29. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Sipariş maliyet sistemini kullanan işletme, dönemde katlanılan genel üretim maliyetlerini fiilî maliyetlerle ve yükleme oranı olarak da direkt işçilik saatini kullanarak siparişlere yüklemektedir. Dönemde ortaya çıkan fiilî genel üretim maliyetleri toplamı 80.000 ₺’dir ve siparişlere ilişkin direkt işçilik saatleri ve üretim miktarları ise aşağıdaki gibidir:

Bütün siparişler tamamlandığına göre, üretimi tamamlanan Sipariş 2 için birim başına genel üretim maliyeti kaç ₺’dir?

Önceki Soru Sonraki Soru

30. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Aylık üretim kapasitesi 5.000 birim olan bir işletmede  temmuz ayında 3.000 birim mamul üretilmiştir. Temmuz ayında mamul birim maliyetleri tam maliyet yöntemine göre 50 ₺, değişken maliyet yöntemine göre  40 ₺’dir.

Buna göre, işletme tam kapasite çalışsaydı normal maliyet sistemine göre temmuz ayı toplam üretim maliyeti kaç ₺ olurdu?

Önceki Soru Sonraki Soru

31. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Bir işletmenin gelir tablosu ile satışların maliyeti tablosundan alınan bilgiler aşağıdaki gibidir:

Buna göre, dönem sonu mamul stok tutarı kaç ₺’dir?

Önceki Soru Sonraki Soru

32. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Stok değerleme yöntemi olarak hareketli ortalama maliyet yöntemi kullanılan bir malzemeye ait stok kartının kalanlar kısmından alınan bilgiler aşağıdaki gibidir:

20 Temmuz tarihinde de 400 adet malzeme alındığı bilinmektedir, ancak stok kartının girenler kısmına işlenmesi unutulmuştur. 25 Temmuz tarihinde 500 adet malzeme üretime sevk edilmiş ve üretime sevk maliyeti 12.500 ₺  olarak hesaplanmıştır.

Buna göre, 20 Temmuz tarihinde alınan 400 adet  malzemenin birim maliyeti kaç ₺’dir?

Önceki Soru Sonraki Soru

33. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

İşletme tek hammaddeden birden çok mamulü (ortak ürün)  zorunlu olarak üretmektedir. Bu dönemde ortaya çıkan ortak (birleşik) maliyet toplamı 51.500 ₺’dir. Dönemde üretilen mamuller ve bunların piyasa satış değerleri aşağıdaki gibidir:

Bu dönemde 300 kg yan mamul ortaya çıkmıştır ve herhangi bir ek işleme tabi tutulmadan 5₺/br fiyattan satılabilmektedir. İşletme ortak maliyetlerin dağıtımında mamullerin beklenen satış değerlerini dikkate almakta ve yan mamullerin emsal değerini birleşik maliyetten çıkararak aktifleştirmektedir.

Buna göre, B mamulünün ortak maliyetten alacağı pay  kaç ₺’dir?

Önceki Soru Sonraki Soru

34. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Mamullerini maliyetlemede standart maliyet yöntemini kullanan işletmenin standart maliyet kartı aşağıdaki gibidir:

Bu dönemde üretilen mamul miktarı 10.000 birimdir. Bu üretim için 70.000 kg direkt ilk madde ve malzeme birim fiyatı 16 ₺’den satın alınmış ve bunun karşılığında 1.120.000 ₺ tutarında müşteri çeki ciro edilmiştir. Satın alınan direkt ilk madde ve malzemenin 45.000 kg’si kullanılmıştır.

Buna göre, direkt ilk madde miktar sapması kaç ₺’dir?

Önceki Soru Sonraki Soru

35. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Bir şirketin sektöründeki en iyi şirkete göre durumunu analiz etmek amacıyla bir oran analizi yapılacaksa, bu amaçla kullanılacak referans oranlar aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Önceki Soru Sonraki Soru

36. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Bir işletme aşağıdakilerden hangisini yaparak Borç / Toplam Varlık oranını azaltır?

Önceki Soru Sonraki Soru

37. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Aşağıdakilerden hangisi Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar hesap grubunun içinde yer alır?

Önceki Soru Sonraki Soru

38. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Net satışları 100.000 ₺ olan bir işletmede aktif devir hızı 2, özkaynak devir hızı 4’tür. Buna göre, bu işletmenin finansal kaldıraç oranı kaçtır?

Önceki Soru Sonraki Soru

39. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Dönen varlık toplamı 100 ₺, kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 50 ₺ olan bir işletmede; dönen varlık toplamında%20 oranında artış, kısa vadeli yabancı  kaynaklar toplamında %4 oranında azalış olmuştur. Buna göre, değişimler sonucunda bu işletmenin net işletme sermayesi kaç ₺ olmuştur?

Önceki Soru Sonraki Soru

40. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Brüt kâr tutarı 200.000 ₺, brüt kârlılık oranı %25 olan bir işletmede; ortalama ticari alacaklar tutarı 100.000 ₺ ise bu işletmede ortalama tahsilat süresi kaç gündür? (Bir yıl 360 gün olarak kabul edilecektir.)

Önceki Soru Sonraki Soru

41. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Net işletme sermayesi 2.100.000 ₺ olan bir işletmenin toplam aktifleri 6.000.000 ₺ ve duran varlıklarının genel toplama göre dikey yüzdesi %40 ise, bu işletmenin kısa vadeli borçlarının genel toplama göre dikey yüzdesi yüzde kaçtır?

Önceki Soru Sonraki Soru

42. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Sürekli sermayesi 50.000 ₺, aktif toplamı 60.000 ₺ ve bütün borçlarının toplamı 40.000 ₺ olan bir işletmenin; “uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı / kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı” oranı aşağıdakilerden hangisidir?

Önceki Soru Sonraki Soru

43. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

BDS 200’ göre, denetimin yürütülmesi sırasında mevcut olan şartlara uygun olarak atılacak adımlara yönelik bilgiye dayalı kararlar alınırken, ilgili mevzuat, BDS’ler, muhasebe standartları ve etik standartlar çerçevesinde sahip olunan eğitim, bilgi ve deneyimin kullanılmasına ne ad verilir?

Önceki Soru Sonraki Soru

44. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Aşağıdakilerden hangisi özel amaçlı bir finansal raporlama çerçevesine örnek olarak verilebilir?

Önceki Soru Sonraki Soru

45. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

BDS 210’a göre aşağıdakilerden hangisi denetçinin finansal tabloların hazırlanmasında kullanılacak olan finansal raporlama çerçevesinin kabul edilebilir olup olmadığını belirlerken dikkate alacağı faktörlerden biri değildir?

Önceki Soru Sonraki Soru

46. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

BDS 220’ye göre denetçi çalışma kağıtlarında aşağıdakilerden hangisine yer vermez?

Önceki Soru Sonraki Soru

47. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

BDS230’a göre aşağıdakilerden hangisi çalışma kağıtları örneklerinden biri değildir?

Önceki Soru Sonraki Soru

48. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

BDS230’a göre “Tecrübeli denetçi” uygulamalı denetim tecrübesine sahip denetim şirketinin içinden ya da dışından olan kişidir ifadesi ile tanımlanmaktadır. Bu ifade doğrultusunda Tecrübeli Denetçinin aşağıdaki unsurlardan hangisi konusunda yeterli bilgiye sahip olması aranmaz?

Önceki Soru Sonraki Soru

49. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

BDS 240’a göre hile yapmaya teşvik eden, hile için baskı oluşturan veya hile yapma fırsatı sağlayan olay veya durumlara ne ad verilir?

Önceki Soru Sonraki Soru

50. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Kayıtlardan silinmiş alacaklardan gelen tahsilatın kişisel banka hesaplarına aktarılması durumu, diğerlerine kıyasla aşağıdakilerden hangisine iyi bir örnek olarak verilebilir?

Önceki Soru Sonraki Soru

51. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

BDS 240’a göre hilenin önlenmesi ve tespit edilmesine ilişkin sorumlulukla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Önceki Soru Sonraki Soru

52. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

BDS 260 Üst yönetimden sorumlu olanlarla kurulacak iletişim standartına göre Denetçinin amaçlarından biri değildir?

Önceki Soru Sonraki Soru

53. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

BDS 260’a göre üst yönetimden sorumlu olanlarla karşılıklı ve etkin bir iletişime katkıda bulunabilecek hususlar açısında, aşağıdakilerden hangisi müzakere edilmesi beklenmemektedir?

Önceki Soru Sonraki Soru

54. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Bir bağımsız denetimde denetçi, ele aldığı belirli konularla ilgili olarak yönetimden aldığı yazılı açıklamaların yeterli olduğunu değerlendirerek diğer denetim kanıtlarına gerek olmadığına karar vermiştir. Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Önceki Soru Sonraki Soru

55. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Finansal tabloların denetimi çerçevesinde, yüksek ancak mutlak olmayan güvence seviyesine ne ad verilir?

Önceki Soru Sonraki Soru

56. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Tamamlanan denetimlerle ilgili olarak denetim ekiplerinin, denetim şirketinin kalite kontrol politika ve prosedürlerine uygun hareket ettiğine ilişkin kanıt sağlanması amacıyla tasarlanan prosedürlere ne ad verilir?

Önceki Soru Sonraki Soru

57. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Bir hizmet kuruluşundaki kontrollerin tanımına ve tasarımına ilişkin rapora ne ad verilir?

Önceki Soru Sonraki Soru

58. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Bağımsız Denetçi kontrol testlerini gerçekleştirirken aşağıdaki kanıt toplama tekniklerinden hangisini daha çok uygular?

Önceki Soru Sonraki Soru

59. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Yüksek oranlı işsizlik (durgunluk) ile enflasyonun bir arada bulunduğu duruma ne ad verilir?

Önceki Soru Sonraki Soru

60. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Kamu harcamalarındaki artışın neden olduğu faiz oranındaki yükselmenin planlanan yatırım harcamalarını azaltmasına ne denir? 

Önceki Soru Sonraki Soru

61. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Bireylerin yeni iş imkanı arama, iş beğenmeme, iş becerisi gibi nedenlerle kısa süreli olarak işsiz kalması durumunda gerçekleşir. Önemli bir refah kaybına neden olmaz. Bunun nedeni bireylerin kendi yeteneklerine daha uygun iş bulduklarında daha verimli olacakları-dır.” 

Tanımlanan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

Önceki Soru Sonraki Soru

62. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Aşağıdakilerden hangisi Para ve maliye politikalarında İçsel gecikme sorunlarından biri değildir? 

  1. Tanı Gecikmesi 
  2. Karar Gecikmesi 
  3. Uygulama Gecikmesi 
  4. Etki Gecikmesi
Önceki Soru Sonraki Soru

63. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Bir malın fiyatı 100’den 110’açıktığında, malın talebi 200’den 140’a düşmüştür. Bu durumda talebin fiyat esnekliği kaç olacaktır?

Önceki Soru Sonraki Soru

64. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Fiyatlarda gözlenen tüm geçici etkilerin arındırılması sonucu elde edilen ve merkez bankasının para politikasına yön veren enflasyon türü hangisidir?

Önceki Soru Sonraki Soru

65. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Aşağıdakilerden hangisi devletin kendi borçlanma senetlerini kendisinin almasıdır?

Önceki Soru Sonraki Soru

66. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Esas itibarıyla devletin anayasal görevleri arasında yer almasına rağmen devlet bütçesi içerisinde gerçekleştirilmesinin olumsuzlukları nedeniyle topluma sunulması gereken sosyal güvenlik gibi bazı hizmetleri özel finansman yöntemlerinden yararlanarak sunan kurumlara ne denir?

Önceki Soru Sonraki Soru

67. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının görünüşte artış sebeplerinden biri değildir?

Önceki Soru Sonraki Soru

68. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Aşağıdakilerden hangisi kalkınma carileri kapsamında dikkate alınan  kamu harcamalarından biridir?

Önceki Soru Sonraki Soru

69. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Ekonominin üretim düzeyi üzerine odaklanan ve optimal vergi oranının üzerinde vergi alınmamasını öneren iktisadi görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Önceki Soru Sonraki Soru

70. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Kamu borçlarının sürdürülebilirliği aşağıdakilerden hangisiyle mümkündür?

Önceki Soru Sonraki Soru

71. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

3568 Sayılı kanunun Disiplin Yönetmeliğine göre; aşağıdakilerden hangisi disiplinle ilgili yanlış bir ifadedir?

Önceki Soru Sonraki Soru

72. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

3568 sayılı SMMM ve YMM kanunu etik yönetmeliğine göre; aşağıdakilerden hangisi temel etik ilkelere yönelik tehditlerden değildir?

Önceki Soru Sonraki Soru

73. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

3568 sayılı kanunun SMMM ve YMM Çalışma Usul ve Esasları hakkında yönetmeliğe göre; hangisi meslek mensuplarının nakli ile ilgili yanlış bir ifadedir?

Önceki Soru Sonraki Soru

74. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

3568 sayılı kanunun SMMM ve YMM Ücret Yönetmeliğine göre; hangisi meslek mensuplarının alacağı ücretle ilgili yanlış bir ifadedir?

Önceki Soru Sonraki Soru

75. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

3568 sayılı yasa Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğe göre; aşağıdakilerden hangisi çalışanlar listesinden silinme sebeplerinden biri değildir?

Önceki Soru Sonraki Soru

76. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

3568 sayılı kanunun disiplin yönetmeliğine göre hangisinde disiplin cezası aşamaları süreleri doğru şekilde verilmiştir?

Önceki Soru Sonraki Soru

77. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

6356 Sendikalar Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununa göre

Aşağıdaki hallerden hangisinde sendika üyeliği askıda kalır?

Önceki Soru Sonraki Soru

78. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

6356 Sendikalar Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununa göre Sendikaların kurulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Önceki Soru Sonraki Soru

79. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Belirli süreli iş sözleşmesinin esaslı bir neden olmadan birkaç kez üst üste yapılması halinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Önceki Soru Sonraki Soru

80. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Deneme süresi aşağıdakilerin hangisinde doğru şekilde verilmiştir?

Önceki Soru Sonraki Soru

81. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

İşçinin işyerinde işlemiş olduğu bir suçtan dolayı işverenin haklı fesih olarak iş sözleşmesini feshedebilmesi için en az kaç gün ertelenmeyen bir ceza alması gerekmektedir?

Önceki Soru Sonraki Soru

82. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

5510 Sayılı SSGSSK’ya göre sigortalının meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanabilmesi için meslekte kazanma gücünü yitirme oranı en az yüzde kaç olmalıdır?

Önceki Soru Sonraki Soru

83. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu’nda vergi muafiyetinin konusuna girebilir?

Önceki Soru Sonraki Soru

84. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Vergi muameleleri ile ilgili sürelerin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Önceki Soru Sonraki Soru

85. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Gelir vergisi kanununa göre aynı suç dolayısıyla 2.000 vergi ziyaı cezası ve 3.000 usulsüzlük cezası alan mükellef için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Önceki Soru Sonraki Soru

86. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Takdir komisyonuna sevk işlemi sebebiyle tahakkuk zamanaşımını en fazla ne kadar süre ile işlemez?

Önceki Soru Sonraki Soru

87. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre, katma değer vergisinde vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Önceki Soru Sonraki Soru

88. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Velayet ve vesayet altında bulunanlar veya işlerin idaresi bir kayyıma tevdi edilmiş olanlar açısından, kendilerine izafeten veli, vasi veya kayyımın vergi kanunlarına hareketlerinden dolayı aşağıdakilerden hangisi cezaya muhatap tutulamaz?

Önceki Soru Sonraki Soru

89. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, kıymetli evrak türleriyle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

Önceki Soru Sonraki Soru

90. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi Anonim şirkette genel kurulun yetkilerinden değildir?

Önceki Soru Sonraki Soru

91. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, kollektif şirketle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

Önceki Soru Sonraki Soru

92. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, şubeyle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

Önceki Soru Sonraki Soru

93. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, kıymetli evrakla ilgili olarak hangisi yanlıştır?

Önceki Soru Sonraki Soru

94. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

I.  Ticari işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin ticaret unvanları, adlarıdır.

II. Donatma iştirakinin ticaret unvanı, ortak donatanlardan en az birinin adı ve soyadını veya deniz ticaretinde kullanılan geminin adını içerir.

III. Donatma iştirakinin ticaret unvanında donatanın soyadı ve gemi adı kısaltılamaz.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, ticaret unvanıyla ilgili olarak hangisi ya da hangileri doğrudur?

Önceki Soru Sonraki Soru

95. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Hazır olmayanlar arasında yapılan bir sözleşmenin hükümlerini ifade ettiği an aşağıdakilerden hangisidir?

Önceki Soru Sonraki Soru

96. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Yapılan işlemin baştan itibaren temsil olunanın adına ve hesabına yapıldığı temsil türü aşağıdakilerden hangisidir?

Önceki Soru Sonraki Soru

97. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Aşağıdakilerden hangisi nispi butlanla değil de mutlak butlanla sakattır?

Önceki Soru Sonraki Soru

98. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, iki malvarlığından birinin diğeri aleyhine hukuken geçersiz bir sebep bulunmaksızın artmış yada azalmamış olması haline ne ad verilir?

Önceki Soru Sonraki Soru

99. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

Bazı istisnai durumlarda bir kimsenin yapmış olduğu hukuka aykırı fiil nedeniyle doğan zararı, kusurlu olmasa dahi ödemekle sorumlu olmasına ne ad verilir?

Önceki Soru Sonraki Soru

100. SORU (DENEME SINAVI-4 2023-2)

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi haksız fiilin unsurları arasında yer almaz?

yanıtlandı 0/

DURUM

0%

Geçer not - 100% NOT: Geçer notu aldığınızda test tekrar çözülemez.